Skip to main content

Logáil isteach ar Fhéinseirbhís Phárolla

Roghnaigh d'eagraíocht thíos chun rochtain a fháil ar fhéinseirbhís párolla.

Tá féinseirbhís párolla ar fáil chun rochtain a fháil i gcónaí.

Tá treoracha céim ar chéim maidir le conas na seirbhísí atá ar fáil duit a úsáid leagtha amach i:

Daoine ar Scor – An Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí

Daoine ar Scor – An Garda Síochána

Daoine ar Scor – Míleata

Údarás Uchtála na hÉireannan
Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig na bPríomh-Aturnaetha Stáit
Campas Coinneála Leanaí
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An tSeirbhís Chúirteanna (Breithiúna)
An tSeirbhís Chúirteanna (Neamh-Bhreithiúna)
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige
Pá Saighdiúirí, Oifigigh agus Cúltacairí na Roinne Cosanta
An Roinn Cosanta
An Roinn Oideachais
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Breisoideachais &Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta &Eolaíochta
An Roinn Sláinte
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
An Roinn Dlí agus Cirt
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Roinn an Taoisigh
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

An Roinn Iompair
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Baill an Gharda Síochána
Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
Foireann an Gharda Síochána
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais – (DCEDIY)
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais – (An Roinn Dlí agus Cirt)
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Ard-Mhúsaem na hÉireann
An Chomhairle Náisiúnta um Mheasúnú Curaclaim
An Oifig Náisiúnta Um Sheirbhísí Comhroinnte
Oifig an Ard-Aighne
Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais
An Oifig um Sholáthar Rialtais
Oifig an Ombudsman
Oifig na nOibreacha Poiblí
An tÚdarás Póilíneachta
Bunú an Uachtaráin
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Na Coimisinéirí Ioncaim
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Saotharlann Stáit
An Oifig Luachála