Skip to main content

Pinsin

Maidir le pinisin

Chun iarratas a chur isteach, is féidir leat logáil isteach i bhféinseirbhís AD.

Is féidir leat rochtain a fháil ar do ráiteas seirbhíse pinsean agus athruithe ar do shocruithe pinsin a lorg trí shuíomh gréasáin NSSO. Ligeann sé seo duit seirbhís a aistriú freisin, seirbhís bhreise a cheannach, aisíocaíocht aisce pósta a éileamh nó easnamh ranníocaíochtaí a dhéanamh suas. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi phinsin na Státseirbhíse, tabhair cuairt ar eolas aoisliúntais. Chun gluais de théarmaí pinsean a fháil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Údaráis Pinsean.

samhaltóir pinsean ag Ionad Eolais Pinsean Státseirbhíse na hÉireann a chabhraíonn leat do shochair réamh-mheasta a mheas bunaithe ar do thuarastal agus sonraí seirbhíse.

Léigh tuilleadh faoi athchóiriú pinsin na seirbhíse poiblí.

Tá eolas i gCód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse faoina bhfuiltear ag súil leis ó Státseirbhísigh tar éis dóibh dul ar scor.

To find out how you can purchase notional service, or view an estimate of your retirement benefits, please see our Pension Modeller User Guide for detailed information.

User guide: accessing the pension modeller

Members of the single public service pension scheme

Má tá tú i do bhall den Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (SPSPS) tá tú i dteideal suimeanna inchurtha a cheannach i dtreo pinsin scoir agus/nó cnapshuim. Ligeann an scéim duit cistí pinsin a aistriú ó scéimeanna pinsin atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim agus pinsin phríobháideacha. Chun tuilleadh sonraí a fháil, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin.

Conas tosú ag fáil d'íocaíocht phinsin

Tar éis d'fhoirm imeachta a fháil, seolfaidh NSSO pacáiste scoir chugat le heolas úsáideach agus na foirmeacha a bheidh ort a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar do shochair phinsin.

Is féidir leat na foirmeacha scoir a íoslódáil anseo freisin.

Cabhróidh an treoir eolais atá ar fáil ar an leathanach seo leat na foirmeacha scoir a líonadh.

Comhlánaigh na foirmeacha agus cuir sa phost iad chuig: Éirí as agus Scor, An Oifig Náisiúnta Um Sheirbhísí Comhroinnte, Bloc 5, Páirc Oifigí Belfield, Bóthar Chnoc na bhFeá, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 4, D04 A9P2.

Tar éis duit d'fhoirmeacha scoir comhlánaithe agus sínithe a fháil, tabharfaidh NSSO aire don obair riaracháin go léir do do scor, do phinsean, agus do theidlíocht saoire (más ann dó). B'fhéidir go dtógfaidh sé seo roinnt seachtainí. Nuair a bheidh an próiseas críochnaithe, seolfaidh NSSO litir chugat le sonraí faoi do theidlíochtaí pinsin ceadaithe.