Skip to main content

Bainistíocht neamhláithreachta: fostaithe

Má sháraíonn d'éagmais 2 lá ar fad, ní mór é a thaifeadadh mar Shaoire Bhreoiteachta Dheimhnithe. Ceanglaítear ort ansin deimhnithe leighis seachtainiúla a chur faoi bhráid an NSSO ar feadh tréimhse iomlán do neamhláithreachta.

Más Aicme A ÁSPC thú agus má sháraíonn d'éagmais 3 lá, iarrtar ort freisin éileamh Sochar Breoiteachta a chur isteach i leith do neamhláithreachta. Is féidir foirm IB1 a fháil ó do dhochtúir teaghlaigh. Ba cheart íocaíocht an éilimh seo a shainordú chuig do roinn fostaíochta. Is féidir sonraí bainc d'fhostóra a fháil ó do AD Áitiúil. Ba chóir gach foirm leasa shóisialaigh a sheoladh díreach chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí, seachas chuig an NSSO.

Iarrfaidh an NSSO deimhniú gur chomhlíon tú an méid thuas ar d'fhoirm atosú ar an obair nó trí ríomhphost.

Tá tú freagrach as faisnéis dochair dhíreach do bhainc d'fhostóra a chur san áireamh ar an bhfoirm éilimh. Is féidir leat na sonraí cearta a fháil ó d'aonad AD áitiúil.Mura gcuireann tú an fhaisnéis cheart ar fáil, d'fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar do phá mar ní bhfaighidh d'fhostóir aisíocaíocht sochair bhreoiteachta ar do shon.

  • Is féidir leat sonraí bainc d'fhostóra a fháil ó d'Aonad AD Áitiúil.
  • Beidh ort na foirmeacha seo a sheoladh go díreach chuig DSP, ní chuig an NSSO.

Má thosaigh tú ag obair don státseirbhís roimh an 6 Aibreán 1995 agus má íocann tú ranníocaíocht ÁSPC Aicme B, ní gá duit foirm IB1 agus MED1 a chur isteach, ach ní mór duit teastais leighis seachtainiúla a chur ar fáil ar feadh do neamhláithreachta.

Tar éis duit filleadh ar an obair, ní mór duit foirm atosú ar an obair ar líne mar atá leagtha amach thuas a chomhlánú.

Mura bhfuil tú cinnte conas an córas ar líne a úsáid, téigh i gcomhairle leis an treoir.

Tar éis do do bhainisteoir atosú ar an obair a cheadú, féadfaidh tú ríomhphost a fháil chun a rá leat go bhfuil an cás réitithe. Má tá deimhnithe nó doiciméid eile in easnamh ort, leanfaidh NSSO i gcás eile.

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil gach foirm a chuireann tú isteach comhlánaithe go hiomlán agat. Ní fhéadfaidh Seirbhísí AD foirmeacha neamhiomlána a phróiseáil.